ได้หน้าลืมหลัง

สำนวนไทย

หมายถึงหลง ๆ ลืม ๆ, ขี้หลงขี้ลืม

1