สํานวนไทย

ไก่ได้พลอย

หมายถึง การที่ได้ของมีค่ามาแต่ไม้รู้คุณค่าของสิ่งนั้น

Posted on by Admin

หมายถึง ได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า จึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไก่ได้พลอย หมายถึง:

  1. การที่ได้ของมีค่ามาแต่ไม้รู้คุณค่าของสิ่งนั้น

ภาพประกอบ

  • ไก่ได้พลอย
  • ไก่ได้พลอย

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"