ใช้แมวเฝ้าปลาย่าง

สำนวนไทย

หมายถึงฝากของไว้กับผู้ที่อยากได้ ของนั้นย่อมสูญหาย

1