แพะรับบาป

สำนวนไทย

หมายถึงคนที่ต้องรับผิดในสิ่งที่ตนไม่ได้กระทำ

1