ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แพะรับบาป"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แพะรับบาป

    หมายถึง คนที่ต้องรับผิดในสิ่งที่ตนไม่ได้กระทำ

    สำนวนไทย