แกงจืดรู้คุณเกลือ

สำนวนไทย

หมายถึงจะรู้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่เรามองข้าม ไม่สนใจ ก็ต่อเมื่อไม่มีของสิ่งนั้นแล้ว

1