เจ้าชู้ประตูดิน

สำนวนไทย

หมายถึง ผู้ชายที่เที่ยวจีบผู้หญิงไม่เลือกหน้า

1

เจ้าชู้ประตูดิน