ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เคียงบ่าเคียงไหล่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เคียงบ่าเคียงไหล่

    หมายถึง ร่วมสุขร่วมทุกข์หรือร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "เคียงบ่าเคียงไหล่"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนในช่วงชีวิตของคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอน มีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งดีและร้าย สลับกันไป
ไม่ดูดำดูดีเอาใจใส่ดูแลทั้งในเวลามีทุกข์และมีสุข เช่น จะหวังอะไรให้เขามาดูดำดูดีกับคนอย่างเรา, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เขาไม่ดูดำดูดีเด็กคนนี้เลย.