เข้าเนื้อ

สำนวนไทย

เข้าเลือด หรือ เข้าเลือดเข้าเนื้อ ก็ว่า ›

หมายถึงขาดทุน เสียทรัพย์ไป เสียหาย เสียเปรียบ เช่น พูดให้เข้าเนื้อ

1