เก็บดอกไม้ร่วมต้น

สำนวนไทย

หมายถึงเคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน จึงทำให้ได้มาเกื้อกูลอยู่ร่วมกันอีกในปัจจุบัน

1