หนักแผ่นดิน

สำนวนไทย

หมายถึงไม่รู้คุณของแผ่นดินที่อาศัย, ทรยศต่อบ้านเมืองของตน, เสนียดสังคม.

1