สำนวนไทย

ลูกศิษย์มีครู

สำนวนไทย

หมายถึงคนมีครูย่อมมีเกียรติ

1