ร่มโพธิ์ร่มไทร

สำนวนไทย

หมายถึงที่พึ่ง, ผู้ที่ให้ความคุ้มครองและความอบอุ่นใจ, เช่น พ่อแม่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก.

1