สำนวนไทย

มะนาวไม่มีน้ำ

สำนวนไทย

หมายถึงพูดห้วน ๆ.

1