สำนวนไทย

ฝันกลางวัน

สำนวนไทย

หมายถึงนึกฝันถึงสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงได้.

1