สำนวนไทย

ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง

สำนวนไทย

หมายถึงสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย, ทําการอันใดที่เป็นสิ่งสําคัญเพื่อไว้อาลัยก่อนจากไป, นํ้าสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน ก็ว่า.

1