ผักต้มขนมยำ

สำนวนไทย

หมายถึงผสมผเสปนเปกันยุ่ง.

1