ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปวดเศียรเวียนเกล้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปวดเศียรเวียนเกล้า

    หมายถึง เดือดร้อนรําคาญใจเพราะมีเรื่องยุ่งยากมากจนแก้ไม่ทัน.

    สำนวนไทย