ปวดเศียรเวียนเกล้า

สำนวนไทย

หมายถึงเดือดร้อนรําคาญใจเพราะมีเรื่องยุ่งยากมากจนแก้ไม่ทัน.

1