ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "บ้านนอกคอกนา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บ้านนอกคอกนา

    หมายถึง บ้านนอกขอกนา.

    สำนวนไทย