ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "บุญหนักศักดิ์ใหญ่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บุญหนักศักดิ์ใหญ่

    หมายถึง มีฐานันดรศักดิ์สูงและอํานาจวาสนายิ่งใหญ่ เช่น น้อยหรือนางบุญหนักศักดิ์ใหญ่. (สังข์ทอง).

    สำนวนไทย