บุญมาวาสนาส่ง

สำนวนไทย

หมายถึงเมื่อมีบุญ อํานาจวาสนาก็มาเอง, บุญมาวาสนาช่วย ก็ว่า.

1