น้ำน้อยแพ้ไฟ

สำนวนไทย

หมายถึงฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมาก.

1