สำนวนไทย

นอนหลับทับสิทธิ์

สำนวนไทย

หมายถึงไม่ใช้สิทธิ์ที่ตนมีอยู่เมื่อถึงคราวจะใช้, ทับสิทธิ์ ก็ว่า.

1