ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "นกรู้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นกรู้

    หมายถึง ผู้ที่มีไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์หรือภัยที่จะมาถึงตน.

    สำนวนไทย