สำนวนไทย

นกรู้

สำนวนไทย

หมายถึงผู้ที่มีไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์หรือภัยที่จะมาถึงตน.

1