ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ถอนขนห่าน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถอนขนห่าน

    หมายถึง การที่รัฐเรียกเก็บภาษีจากประชาชนในอัตราสูง ขูดรีดประชาชน รีดงบเก็บภาษี

    สำนวนไทย