สำนวนไทย

ถอนขนห่าน

สำนวนไทย

หมายถึงการที่รัฐเรียกเก็บภาษีจากประชาชนในอัตราสูง ขูดรีดประชาชน รีดงบเก็บภาษี

1