สำนวนไทย

ตีท้ายน้ำ

หมายถึง เข้าทําในตอนหลังหรือในระยะหลัง

ที่มา การงานอะไรที่ทำในช่วงแรกอาจไม่สำเร็จแต่ถ้าเปลี่ยนมาทำในภายหลังอาจจะประสบผลสำเร็จมากกว่า เหมือนการจับปลาที่จับปลาในท้ายน้ำได้ง่ายกว่าต้นน้ำตีท้ายน้ำ หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย