สำนวนไทย

ตกถังข้าวสาร

สำนวนไทย

หมายถึงชายที่ได้เมียรวย

1