ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

สำนวนไทย

หมายถึงในช่วงชีวิตของคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอน มีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งดีและร้าย สลับกันไป

1