จีนใหม่

สำนวนไทย

หมายถึง ทำอะไรมักผิด ๆ ถูก ๆ เพราะไม่เคยทำมาก่อน ไม่มีประสบการณ์ ท่าทางไม่ทะมัดทแมง กิริยามารยาท ไม่สุภาพเรียบร้อย ตัวอย่าง: ซุ่มซ่ามเหมือนจีนใหม่

1

จีนใหม่