จับพลัดจับผลู

สำนวนไทย

หมายถึง บังเอิญเป็นไปโดยไม่ตั้งใจ

1

จับพลัดจับผลู