สำนวนไทย

คนละไม้คนละมือ

หมายถึง ต่างคนต่างช่วยกันทำ ทำด้วยความสามัคคีกัน อย่างตั้งใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำงานเพื่อผลสำเร็จคนละไม้คนละมือ หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย