ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คงเส้นคงวา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คงเส้นคงวา

    หมายถึง เสมอต้นเสมอปลาย

    สำนวนไทย