สำนวนไทย

ขวานฝ่าซาก

สำนวนไทย

หมายถึงผงผางไม่เกรงใจใคร (ใช้แก่กริยาพูด)

1