ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินเศษกินเลย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินเศษกินเลย

    หมายถึง กินกําไร ยักเอาเพียงบางส่วนที่มีจํานวนเล็กน้อยไว้ ยักเอาส่วนที่เหลือไว้เป็นของตนเอาเพียงบางส่วนไว้เป็นของตน

    สำนวนไทย