ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร R

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร R

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 3/48 มีดังรายการต่อไปนี้

radio frequency

แปลว่า ความถี่ซึ่งสูงกว่าความถี่ของเสียง ที่สามารถแพร่ไปทางวิทยุได้

radio photo

แปลว่า ภาพที่ส่งทางวิทยุ

radio receiver

แปลว่า เครื่องรับวิทยุ

radio-active

แปลว่า (วัตถุ) ซึ่งมีอำนาจส่งรังสีได้อย่าเรเดียม

radio-activity

แปลว่า กัมมันตภาพรังสี

radio-beacon

แปลว่า สถานีส่งคลื่นวิทยุ แจ้งทิศทางให้กับการบิน หรือการเดินเรือ

radio-frequency

แปลว่า (ไฟฟ้า) ความถี่ของคลื่นกระแสไฟฟ้าซึ่งใช้ในการส่งสัญญาณทางวิทยุ ซึ่งเป็นความถี่ที่สูงกว่าความถี่ของเสียง ในระหว่าง 40,000 กับ 30,000,000 ต่อวินาที

radio-phone

แปลว่า วิทยุ โทรศัพท์

radio-therapy

แปลว่า การบำบัดโรคทางรังสีวิทยา

radiogram

แปลว่า ข่าวสารทางวิทยุ , ถ้าเป็นวิทยุโทรเลข = radiotelegram

radiogramophone

แปลว่า เครื่องรับวิทยุมีเครื่องเล่นจานเสียงร่วมอยู่ด้วย

radiograph

แปลว่า ภาพที่ถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์

radioisotope

แปลว่า (เคมี) ลักษณะธาตุแท้ที่มีอำนาจแผ่รังสี

radiophone

แปลว่า วิทยุโทรศัพท์

radiotrician

แปลว่า นายช่างวิทยุ

radium

แปลว่า (เคมี) แร่เรเดียม โลหะธาตุแท้ ซึ่งมีอำนาจแผ่รังสีสูงกว่าแร่ยูเรเนียม เป็นโลหะธาตุสีขาวคล้ายคลึงกับ barium m.p. 700O

radius

แปลว่า รัศมีของวงกลม, กำลังซึ่งสามารถส่งไปยังจุดหนึ่งใดได้ โดยเป็นวงรอบในรัศมี

radius gauge

แปลว่า เครื่องมือสำหรับใช้วัดเส้นตรงกับมุมโค้งต่าง ๆ ของเรเดียม

radius of gyration

แปลว่า รัศมีไจเรชั่น

radius planer

แปลว่า กบไสโค้ง ใช้เฉพาะไสเส้นโค้ง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ