ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร N

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร N

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 14/16 มีดังรายการต่อไปนี้

Notch

แปลว่า ร่องบาก [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; รอยเจาะ, รอยบาก [ป่าไม้]; รอยบาก [อุตสาหกรรมเหล็ก]

notched weir

แปลว่า ฝายสำหรับวัด (น้ำ)

notching

แปลว่า ร่องรอยบาก ร่องที่เจาะไว้สวมเดือยช่องระหว่างรอยบากของแม่บันได, ปากเป็นหยักๆ ที่แม่บันได เพื่อรับลูกนอน

notice

แปลว่า แจ้งล่วงหน้า, ประกาศ, แจ้งให้ผู้เช่าออกไปจากบ้าน, ข้อสังเกต

Notice of Dissatisfaction

แปลว่า หนังสือบอกกล่าวคัดค้าน

Notice of Force Majeure

แปลว่า หนังสือบอกกล่าวเหตุสุดวิสัย

notice of termination of the Contract

แปลว่า หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญา

Notice of the Commencement

แปลว่า หนังสือบอกกล่าวให้เริ่มงาน

Notice to Proceed

แปลว่า หนังสือให้เริ่มงาน

notice-board

แปลว่า กระดานป้ายสำหรับปิดประกาศ

Notional coarse thread

แปลว่า (เครื่องจักร) เส้นเกลียวสลักชนิดเกลียวหยาบแบบสากลใช้กันอยู่ ซึ่งแต่ก่อนรู้จักคุ้น ๆ ว่า United States Standard thread

Notwithstanding

แปลว่า แม้ว่า

Nozzle

แปลว่า หัวฉีด [สิ่งแวดล้อมน้ำ, ยานยนต์ ]; ท่อปล่อยน้ำเหล็ก [อุตสาหกรรมเหล็ก]

nozzle holder

แปลว่า ที่เกาะจับปลายท่อนมหนูฉีดเชื้อเพลิงเครื่องดีเซล

NPDES

แปลว่า (Environmental Engineering) The National Pollutant Discharge Elimination System. The discharge criteria and permitting system established by the U.S. EPA as a result of the Clean Water Act and its subsequent amendments or the permit required by each discharger as a result of the Clean Water Act.

nuclear

แปลว่า ใจกลางของปรมาณู

nuclear energy

แปลว่า (ฟิสิคส์) พลังงานปรมาณู

nuclear physics

แปลว่า วิชาฟิสิคส์ว่าด้วยการแยกปรมาณู

nuclear power plant

แปลว่า โรงไฟฟ้าที่ใช้กำลังปรมาณู

nuclear submarine

แปลว่า เรือใต้น้ำใช้กำลังปรมาณู

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ