ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร K

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร K

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 3/9 มีดังรายการต่อไปนี้

Key Date

แปลว่า วันที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าจะต้องทำงานอะไรบ้างให้แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จเพียงพอให้ใช้งาน หากทำไม่ได้ผู้รับจ้างจะถูกปรับตามที่ระบุในสัญญา

key gauge

แปลว่า เครื่องวัดชนิดเป็นแผ่นทั้งชุด ใช้สำหรับวัดความกว้างของรูสลักหรือรูกุญแจ

key hole

แปลว่า รูสอดสลัก รูกุญแจ

key hole saw

แปลว่า (งานช่างไม้) เลื่อยเจาะรูกุญแจ เป็นเลื่อยใบแคบปลายเรียวแหลม สำหรับใช้เลื่อยทำรูกุญแจ หรือช่องขนาดเล็กๆ ฯลฯ

key hole saw (campas saw, pad sew)

แปลว่า เลื่อยเจาะรูกุญแจ เป็นเลื่อยใบแคบปลายเรียวแหลม ฟันละเอียดสำหรับใช้เลื่อยทำรูกุญแจ หรือช่องขนาดเล็ก ๆ ฯลฯ

Key Personnel (Key Staff)

แปลว่า บุคลากรหลัก หมายถึงบุคลากรที่มีความสำคัญในการทำงานให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ซึ่งโดยปรกติจะมีการะบุไว้ในเอกสารสัญญาว่ามีตำแหน่งอะไรบ้าง

key plan

แปลว่า ผังสลัก

key plate

แปลว่า แผ่นโลหะที่ครอบรูกุญแจ

key seat

แปลว่า ร่องหรือรางหรือช่องบนเพลาสำหรับทำสวมสลัก

key seat rule

แปลว่า (โรงงาน) บรรทัดสำหรับทำ key seat

key stone

แปลว่า ก้อนหินรูปลิ่มบนยอดซุ้มประตูเป็นหินกึ่งกลางระหว่างโค้งซุ้มสองข้างเพื่อยึดส่วนโค้งทั้งสอง

key wall

แปลว่า กำแพงล่าง : กำแพงซึ่งสร้างต่อจากพื้นของอาคารบังคับน้ำ เช่น เขื่อน ประตูทดน้ำหรือระบายน้ำ โดยฝังลึกลงไปในพื้น้ดินหรือหินที่รองรับอาคารนั้น

key way

แปลว่า (กลไก) ร่องหรือรางสำหรับรับสลักลิ่ม เช่น รางบนเพลา

key-chain

แปลว่า สายคล้องกุญแจ

key-pattern

แปลว่า ลวดลายแบบช้ำ ๆ มีต้นแบบจากงานคลาสสิค เป็นการจัดลายเส้นเป็นแบบเส้นตั้งฉาก มักใช้กับส่วนคานหรือเสา หรือขอบบนของตู้แบบต่าง ๆ

Keyboard

แปลว่า แผงแป้นอักษร [การพิมพ์]; แผงแป้นอักขระ [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]

keyed beam

แปลว่า คานสองตัวประกบกันโดยมีสลัก

keyed mortise and tenon

แปลว่า สลักตอกขวางเดือยเข้าไม้ , หัวไม่ที่บากเป็นเดือยยื่นพ้นออกมาแล้วเจาะรูเลื่อนสลักบนเดือยกันหลุดเลื่อน

keyhole

แปลว่า รูสลัก, รูกุญแจ

keyhole caliper

แปลว่า ปากกาขาโค้งสำหรับวัดรูสลัก เป็นปากกาที่ขาข้างหนึ่งครง อีกข้างหนึ่งโค้ง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ