ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร E

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร E

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/29 มีดังรายการต่อไปนี้

e.m.f.

แปลว่า อักษรย่อจากคำว่า electromotive force = แรงเคลื่อนไฟฟ้า, กำลังดันไฟฟ้า (ใช้เป็นหน่วยโวลท์)

e.s.u.

แปลว่า อักษรย่อของคำว่า electrostatic unit หน่วยของปริมาณประจุไฟฟ้า

each section

แปลว่า ผังด้านตัดของบ้านเรือนส่วนใดส่วนหนึ่ง, ข้างใดข้างหนึ่ง, ถอดออกได้เป็นท่อนๆ ใดท่อนหนึ่ง, แต่ละส่วนของรูปด้านตัด

ear

แปลว่า หูสำหรับจับยก, หูหิ้ววัตถุต่างๆ

ear piece

แปลว่า แป้นหูหิ้วของโทรศัพท์

ear-phone

แปลว่า หูสำหรับรับฟังวิทยุโทรศัพท์

earmark

แปลว่า เครื่องหมาย, สิ่งที่หมายเอาไว้

earnest

แปลว่า เงินวางมัดจำ

earpiece

แปลว่า (ไฟฟ้า) ส่วนที่เป็นแป้นหูฟังของโทรศัพท์

earth

แปลว่า ดิน

earth cable

แปลว่า สายเคเบิลที่ฝังใต้ดิน

earth canal

แปลว่า คลองดิน : ดู canal, earth

earth dam

แปลว่า เขื่อนดิน

earth electrode

แปลว่า เขี้ยวดินของหัวเทียนเครื่องยนต์

earth ground

แปลว่า สายวิทยุที่ต่อลงดินหรืองฝังดินตริงๆ ไม่ใช่ลงที่ฐานของเครื่อง

earth pressure

แปลว่า ความดันดิน, แรงดันดิน

earth pressure cell

แปลว่า เครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันดินในทิศทางต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ในตัวเขื่อนดิน

earth-work

แปลว่า งานดิน, มูลดิน

earthenware

แปลว่า ภาชนะที่ทำด้วยดินเผา

earthernware

แปลว่า เครื่องปั้นดินเผา, ภาชนะที่ทำด้วยดินเผา

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ