ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร D

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร D

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/47 มีดังรายการต่อไปนี้

D.C.

แปลว่า อักษรย่อของความว่า direct current = ไฟฟ้ากระแสตรง

dado

แปลว่า รางเข้าไม้, ร่องระหว่างไม้สองแผ่นสวมกันได้สนิท ที่เรียกว่า dado and rabbetระยะทางจากพื้นถึงระดับเอว (ในผนังอาคารด้านใน)

daily flood peak

แปลว่า ปริมาณน้ำหลากสูงสุดรายวัน

dairy

แปลว่า โรงทำ, ร้านจำหน่ายนมเนย

dais

แปลว่า แท่นยกพื้น

dale

แปลว่า หุบเขา

dam

แปลว่า เขื่อน [โยธา]

dam(1)

แปลว่า 1. ทำนบ : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทางน้ำมิให้ไหลผ่านหรือไหลข้ามอาคารไปได้ 2. เขื่อน : สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นขวางทางน้ำไหลในระหว่างช่องเขา เมื่อน้ำไม่สามารถไหลลงสู่พื้นที่ต่ำได้ ก็จะรวมตัวเป็นอ่างน้ำขึ้น

dam, arch

แปลว่า เขื่อนโค้ง : เขื่อนคอนกรีตหรือหินที่มีกำแพงด้านเหนือน้ำโค้ง เพื่อเพิ่มการต้านทานแรงดันของน้ำ โดยออกแบบให้ใช้น้ำหนักถ่วงของตัวเขื่อนและแรงลัพธ์กระทำต่อฐาน

dam, closure

แปลว่า ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิม : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทางน้ำเดิมเพื่อเปลี่ยนทางเดินของน้ำให้ไหลผ่านอาคารชลประทานที่สร้างขึ้นใหม่

dam, coffer

แปลว่า ทำนบชั่วคราว : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทางน้ำเป็นการชั่วคราว

dam, detention

แปลว่า เขื่อนชะลอน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย

dam, diversion

แปลว่า เขื่อนทดน้ำ : อาคารที่สร้างขึ้นขวางลำน้ำ มีบานควบคุมสำหรับยกระดับน้ำให้สูงขึ้น เพื่อผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำ หรือ เพื่อควบคุมน้ำให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

dam, earth

แปลว่า เขื่อนดิน : เขื่อนที่ก่อสร้างด้วยดินจากแหล่งยืน นำมาบดอัดแน่นเป็นตัวเขื่อนเรียกอีกอย่างว่า earthfill dam

dam, gravity

แปลว่า เขื่อนกั้นน้ำที่ก่อสร้างจากวัสดุที่มีน้ำหนักมาก เช่น คอนกรีต เพื่อให้สามารถต้านทานแรงดันของน้ำได้ ด้วยน้ำหนักของตัวเขื่อนเองหากตัวเขื่อนมีรูปร่างโค้งไปทางด้านเหนือน้ำ ในลักษณะอาร์ค จะเรียกว่า gravity arch dam

dam, impounding

แปลว่า เขื่อนเก็บกักน้ำ : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการชลประทาน การ ป้องกันอุทกภัย และ สาธารณูปโภค

dam, rockfill

แปลว่า เขื่อนหินทิ้ง : เขื่อนที่ก่อสร้างด้วยหินอัดแน่นเป็นส่วนใหญ่ โดยมีปริมาณมากกว่า 50% ของวัสดุถมทั้งหมด และใช้วัสดุอื่นเป็นส่วนทึบน้ำ

damage

แปลว่า ความเสียหาย

damar, dammar

แปลว่า ชันยาเรือ หลังคา

damascening

แปลว่า ลวดลายฝังโลหะเลียนแบบศิลปะของอาระเบีย

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ