รวมหมวดหมู่ ของ ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

รวบรวมคำศัพท์ช่าง แปลภาษาอังกฤษ - ไทย หรือ Engineering Dictionary

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้