ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "ความรักอื่น เสมอด้วยความรักตนเองไม่มี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "ความรักอื่น เสมอด้วยความรักตนเองไม่มี"   ได้แก่

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดตน- ฝึกตน" เหมือนกับ "ความรักอื่น เสมอด้วยความรักตนเองไม่มี"   ได้แก่

กรรมไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย ส่วนกรรมใดดีและเป็นประโยชน์ กรรมนั้นแลทำได้ยากอย่างยิ่งการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ถึงจะมากก็ไม่ควรให้เป็นเหตุ ทำลายประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของตน
กำหนดประโยชน์ที่หมายของตนให้แน่ชัด แล้วพึงขวนขวายแน่วในจุดหมายของตนนั้นคนชั่วฆ่าตัวเองก่อน ภายหลังจึงฆ่าคนอื่น
คนมิได้เป็นโจรเพราะคำของคนอื่น มิได้เป็นมุนีเพราะคำของคนอื่นคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้
ควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดีความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว
ความผิดของตน มองเห็นได้ยากความผิดของผู้อื่นเห็นได้ง่าย

ความรักอื่น เสมอด้วยความรักตนเองไม่มี

จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น
จงพิจารณาตนด้วยตนเองจงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง
จงเตือนตนด้วย ตนเองจงเป็นผู้ตามรักษาตน อย่าให้เดือดร้อน
ชนะตนนั่นแหละ เป็นดีชัยชนะใดกลับแพ้ได้ ชัยชนะนั้นไม่ดี ชัยชนะใดไม่กลับแพ้ ชัยชนะนั้นแลเป็นชัยชนะที่ดี
ชื่อว่าที่ลับ ไม่มีในโลกตนทำชั่ว ตัวก็เศร้าหมองเอง ตนไม่ทำชั่ว ตัวก็บริสุทธิ์เอง
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดตน- ฝึกตน" ทั้งหมด view more