ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "กรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติ

    หมวดหมู่ หมวดกรรม

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "กรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติ"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตนหมวดกรรม
คนมีสันดานชั่ว ย่อมลำบากเพราะกรรมของตนหมวดบาป-เวร
คนมีความชั่วย่อมเดือนร้อน เพราะกรรมของตนหมวดความสุข
โจรผู้มีความชั่ว ถูกเขาจับได้ซึ่งหน้า ย่อมเดือนร้อนเพราะกรรมของตนฉันใด ประชาชนผู้มีความชั่ว ละไปแล้ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนในโลกหน้าฉันนั้นหมวดบุคคล
เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม ทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก เขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม้หมวดกรรม
บัณฑิต ย่อมไม่ประพฤติกรรมชั่ว เพราะเหตุแห่งสุขเพื่อตน, สัตบุรุษอันทุกข์ถูกต้องแม้พลาดพลั้งไป ก็ไม่ยอมละธรรม เพราะฉันทาคติ และ โทสาคติหมวดบุคคล

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดกรรม" เหมือนกับ "กรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติ"   ได้แก่

กรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวแตกต่างกัน

กรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติ

กรรมที่เป็นประโยชน์และดี ทำได้ยากยิ่งกรรมใด ทำไว้ ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือ ด้วยใจ กรรมนั้นแหละเป็นสมบัติของเขา ซึ่งเขาจะพาเอาไป
การงาน 1 วิชา 1 ธรรม 1 ศีล 1 ชีวิตอันอุดม 1 คนบริสุทธิ์ด้วยสิ่งทั้ง 5 นี้ หาใช่ด้วยตระกูลหรือด้วยทรัพย์ไม่การงานอะไร ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก
การที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่ายคนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน
คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองคนพาลทรามปัญญา ย่อมดำเนินชีวิตโดยมีตนเองนั้นแหละเป็นศัตรู
คนเราจะดีเพราะการกระทำคนเราจะเลวเพราะการกระทำ
ควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดูความชั่ว ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
ความดี อันคนชั่วทำยากความดี อันคนดีทำง่าย
ถ้าคนพึงทำบาป ก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อย ๆ ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้น (จริง ๆ)
ถ้าประสบสุขทุกข์ เพราะบุญบาปที่ทำไว้ก่อนเป็นเหตุ ชื่อว่าเปลื้องบาปเก่าที่ทำไว้ ดุจเปลื้องหนี้ฉะนั้นทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดกรรม" ทั้งหมด view more