ค้นหาพุทธสุภาษิต

หมวด หมวดอดทน

หมวด หมวดอดทน

พุทธสุภาษิต

ขันติคือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่งความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข
ความอดทน ย่อมตัดแห่งบาปทั้งสิ้น ผู้มีขันติชื่อว่า ย่อมขุดรากแห่งความติเตียนและการทะเลาะกันได้ เป็นต้นความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน
ความอดทน เป็นกำลังของนักพรตความอดทน เป็นตปะ (ตบะ) ของผู้พากเพียร
ความอดทน เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ความอดทนเป็นประธาน เป็นเหตุแห่งคุณ คือศีล และ สมาธิ, กุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญ เพราะความอดทนเท่านั้น
ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ ความอดทนเป็นตบะของผู้พากเพียร ความอดทนเป็นกำลังของนักพรต ความอดทนนำประโยชน์สุขมาให้ผู้มีความอดทน ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา, และ ผู้มีความอดทน ชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยการบูชาอันยิ่งใหญ่
ผู้มีความอดทน ชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่น, ผู้มีความอดทน ชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และไปนิพพานผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่น
ผู้มีความอดทนนับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสมณพราหมณ์ มีความอดทนเป็นกำลัง

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ