ค้นหาพุทธสุภาษิต

หมวด ว

หมวด ว

พุทธสุภาษิต

วันคืน ไม่ผ่านไปเปล่าวันคืนผ่านพ้นไป ชีวิตย่อมจะเหลือน้อยลง
วันคืนย่อมล่วงไป ชีวิตย่อมหมดเข้าไป อายุของสัตว์ ย่อมสิ่นไป เหมือนน้ำแห่งแม่น้ำน้อย ๆ ฉะนั้นวันคืนล่วงไป ชีวิตของคนก็พร่องลงไป จากประโยชน์ที่จะทำ
วันคืนล่วงไปเท่าไรชีวิตก็พร่องลงไปเท่านั้น เวลาแห่งความตายรุกไล่เข้าไปทุกอิริยาบท ฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทเวลาวันคืนเคลื่อนคล้อย อายุก็เหลือน้อยเข้าทุกที
วันและคืนย่อมผ่านไปวัย หมดไปตามลำดับแห่งวัย
วัยย่อมผ่านพ้นไปทุกขณะทีเดียววัยย่อมเสื่อมลงเรื่อยไป ทุกหลับตา ทุกลืมตา
วัยสิ้นไปตามคืนและวันวาจาของคน ย่อมส่องเห็นน้ำใจ
วาจาสุภาษิต ย่อมมีผลแก่ผู้ปฎิบัติ เหมือนดังดอกไม้งาม ที่มีทั้งสีสวย และกลิ่นอันหอมวาจาเช่นเดียวกับใจ
วิญญูชน หากเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียว ก็รู้ธรรมได้ฉับพลัน เสมือนลิ้นที่รู้รสแกงวิญญูชนตำหนิ ดีกว่าคนพาลสรรเสริญ
เวทมนต์ ชาติกำเนิด พวกพ้อง นำสุขมาให้ในสัมปรายภพไม่ได้, ส่วนศีลของตนที่บริสุทธิ์ดีแล้ว จึงนำสุขมาให้ในสัมปรายภพได้เวรของผู้จองเวร ย่อมไม่ระงับ
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ จะน้อยหรือมาก ก็ให้ได้ประโยชน์อะไรบ้าง

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ