ค้นหาพุทธสุภาษิต

หมวด ธ

หมวด ธ

พุทธสุภาษิต

ธงเป็นเครื่องปรากฎของรถ ควันเป็นเครื่องปรากฎของไฟ พระราชาเป็นเครื่องปรากฎของแว้นแคว้น สามีเป็นเครื่องปรากฎของสตรีธรรม เหมือนห้วงน้ำไม่มีตม
ธรรมของสัตบุรุษ รู้ได้ยากธรรมของสัตบุรุษ อันสัตบุรุษควรรักษา
ธรรมของสัตบุรุษ ไม่เข้าถึงความคร่ำคร่าธรรมทั้งหลาย มีจิตนำหน้า
ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้าธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำมาซึ่งความสุข
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้ธรรมนั่นแหละ ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะ ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
ธรรมแล เป็นธงชัยของพวกฤษีธัญญาหาร ทรัพย์สิน เงินทอง หรือสมบัติที่ครอบครอง ไม่ว่าอย่างใดที่มีอยู่ คนรับใช้ คนงาน คนอาศัยทั้งหลาย ทุกอย่างล้วนพาเอาไปไม่ได้ ต้องทิ้งไว้ทั้งหมด
ธีรชนสร้างความดีทีละน้อย ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความดี

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ