ไทย,ไทย-,ไทย-

คำไทย

หมายถึง[ไทยะ-] (แบบ) ว. ควรให้, ใช้ประกอบเป็นคํานําหน้าสมาส. (ป. เทยฺย).

1