พจนานุกรมไทย - หมวด ส

(หน้า 1/89)

 • สก,สก ๓

  แปลว่า
  (โบ) ก. สะเด็ดนํ้า เช่น เอาข้าวที่ซาวนํ้าแล้วใส่ในตะแกรงเพื่อให้นํ้าแห้ง เรียกว่า สก.

  423
  views

 • สก,สก-,สก- ๑

  แปลว่า
  [สะกะ-] ว. ของตน. (ป.; ส. สฺวก).

  371
  views

 • สกฏ,สกฏ-,สกฏะ

  แปลว่า
  [สะกะตะ-] น. เกวียน. (ป.).

  845
  views

 • สกทาคามิผล,สกิทาคามิผล

  แปลว่า
  [สะกะ-, สะกิ-] น. ธรรมที่พระสกทาคามีได้บรรลุ. (ป. สกทาคามิผล, สกิทาคามิผล; ส. สกฺฤทาคามินฺ + ผล). (ดู ผล).

  583
  views

 • สกทาคามิมรรค,สกิทาคามิมรรค

  แปลว่า
  [-มัก] น. ทางปฏิบัติที่ให้สําเร็จเป็นพระสกทาคามี. (ส. สกฺฤทาคามินฺ + มารฺค; ป. สกทาคามิมคฺค, สกิทาคามิมคฺค). (ดู มรรค).

  929
  views

 • สกทาคามี,สกิทาคามี

  แปลว่า
  [สะกะ-, สะกิ-] น. “ผู้มาสู่กามภพอีกครั้งหนึ่ง” เป็นชื่อพระอริยบุคคลชั้นที่ ๒ ใน ๔ ชั้น คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์, บางทีก็เรียกสั้น ๆ ว่า พระสกทาคา หรือ พระสกิทาคา. (ป.; ส. สกฺฤทาคามินฺ).

  734
  views

 • สกนธ์

  แปลว่า
  [สะกน] น. ขันธ์, กอง, ส่วนร่างกาย, ร่างกาย. (ส.; ป. ขนฺธ).

  999+
  views

 • สกรณีย์

  แปลว่า
  [สะกะระ-] (แบบ) น. ผู้ยังมีหน้าที่จะต้องทํา. (ป.).

  449
  views

 • สกรรจ์

  แปลว่า
  [สะกัน] ว. ร้าย, ดุร้าย, เก่งกาจ, แข็งแรง, โดยมากใช้ ฉกรรจ์.

  999+
  views

 • สกรรมกริยา

  แปลว่า
  [สะกํากฺริยา, สะกํากะริยา] (ไว) น. กริยาที่มีกรรมหรือผู้ถูกกระทํามารับ เช่น ดื่มน้ำ เตะฟุตบอล.

  999+
  views

 • สกล,สกล-

  แปลว่า
  [สะกน, สะกนละ-] ว. สากล. (ป., ส.).

  999+
  views

 • สกลมหาสังฆปริณายก

  แปลว่า
  [สะกนมะหาสังคะปะรินายก] (กฎ) น. ตําแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชในฐานะที่ทรงเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ทั้งปวง ทรงมีอํานาจบัญชาการคณะสงฆ์ ทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม.

  733
  views

 • สกลโลก

  แปลว่า
  น. ทั้งโลก, โลกทั้งสิ้น, ทั่วโลก.

  546
  views

 • สกวาที

  แปลว่า
  น. ผู้กล่าวถ้อยคําฝ่ายตน คือ ฝ่ายเสนอหรือฝ่ายถาม, คู่กับ ปรวาที. (ป.).

  503
  views

 • สกัดแคร่

  แปลว่า
  น. โคลงทวารประดับ.

  844
  views

 • สกา

  แปลว่า
  น. เครื่องเล่นการพนันอย่างหนึ่งใช้ลูกบาศก์ทอดแล้วเดินตัวสกาตามแต้มลูกบาศก์. (เทียบทมิฬ บาสกา).

  637
  views

 • สกาว

  แปลว่า
  [สะกาว] ว. ขาว, สะอาด, หมดจด.

  999+
  views

 • สกี

  แปลว่า
  น. แผ่นไม้แคบ ๆ ๒ แผ่น ปรกติยาวแผ่นละ ๑.๕-๒.๔ เมตร มีที่สําหรับสวมเท้าผู้เล่น ใช้ในการเล่นสกี; กีฬาอย่างหนึ่ง ผู้เล่นยืนบนแผ่นสกี แล้วไถตัวให้ลื่นไถลลงไปตามเนินเขาที่มีหิมะปกคลุม โดยมีไม้คู่หนึ่งสําหรับยันหรือถ่อเวลาเล่น. (อ. ski).

  407
  views

 • สกุณา,สกุณี

  แปลว่า
  (กลอน) น. นก.

  999+
  views

 • สกุนต์

  แปลว่า
  น. นก. (ป.; ส. ศกุนฺต).

  375
  views