พจนานุกรมไทย - หมวด ภ

(หน้า 1/10)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๓๒ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กบในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น ปรารภ ลาภ.

  999+
  views

 • ภควดี

  แปลว่า
  [พะคะวะดี] ใช้เป็นคําเรียกสตรีที่เคารพ เช่น พระมหิษี พระอุมา พระลักษมี. (ป., ส. ภควตี).

  999+
  views

 • ภควัต,ภควันต์,ภควา,ภควาน

  แปลว่า
  [พะคะ-] น. นามพระเป็นเจ้า, นามพระพุทธเจ้า, พระผู้เป็นเจ้า, พระผู้มีพระภาค. (ป., ส.).

  999+
  views

 • ภควัม

  แปลว่า
  [พะคะ-] น. พระเครื่องรางชนิดหนึ่ง มีพระพักตร์ควํ่าและปิดทวารทั้ง ๙ คือ ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑, โดยปริยายใช้เรียกคนที่ทําหน้าควํ่าหน้างอไม่รับแขกว่า ทําหน้าเป็นภควัม หรือหน้าควํ่าเป็นภควัม; หินชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปร่างอย่างนั้น.

  421
  views

 • ภคะ

  แปลว่า
  (แบบ) น. โชคดี, ความเจริญ, เกียรติ. (ป., ส.).

  741
  views

 • ภคันทลา

  แปลว่า
  [พะคันทะลา] น. โรคริดสีดวงทวารหนัก. (ป.; ส. ภคํทร).

  833
  views

 • ภณิดา

  แปลว่า
  [พะ-] น. ผู้พูด, ผู้บอก. (ส. ภณิตา).

  764
  views

 • ภพ

  แปลว่า
  [พบ] น. โลก, แผ่นดิน; วัฏสงสาร. (ป. ภว).

  933
  views

 • ภมการ

  แปลว่า
  [พะมะกาน] น. ช่างกลึง. (ป.).

  235
  views

 • ภมรี

  แปลว่า
  [พะมะรี] น. ผึ้ง, ผึ้งตัวเมีย, ผึ้งทั่วไป, ใช้ว่า ภุมรี ก็ได้. (ป.).

  444
  views

 • ภมุ,ภมุกะ,ภมุกา

  แปลว่า
  [พะ-] น. คิ้ว. (ป.; ส. ภฺรู).

  308
  views

 • ภย,ภย-

  แปลว่า
  [พะยะ-] (แบบ) น. ความกลัว, ของที่น่ากลัว. (ป., ส.).

  331
  views

 • ภยันตราย

  แปลว่า
  [พะยันตะราย] น. ภัยและอันตราย. (ป.).

  999+
  views

 • ภยาคติ

  แปลว่า
  [พะยาคะติ] น. ความลําเอียงเพราะความกลัว เป็นอคติ ๑ ในอคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ. (ป. ภย + อคติ).

  999+
  views

 • ภรณี

  แปลว่า
  [พะระนี] น. ดาวฤกษ์ที่ ๒ มี ๓ ดวง เห็นเป็นรูปแม่ไก่, ดาวก้อนเส้า ก็เรียก. (ป., ส.).

  512
  views

 • ภรณีภู

  แปลว่า
  น. ผู้เกิดจากดาวภรณี คือ พระราหู. (ส.).

  185
  views

 • ภรรดร,ภรรดา

  แปลว่า
  [พันดอน, พันดา] น. ผัว เช่น ปัญหามีแต่จักหา ภรรดาสมศักดิ์สมศรี หาได้ใช่ง่ายชายดี สมกับเทวีลูกเรา. (กนกนคร), ใช้ว่า ภัสดา ก็ได้, โบราณใช้ว่า ภรัสดาษ ก็มี. (ส. ภรฺตฺฤ; ป. ภตฺตา).

  628
  views

 • ภรรยา

  แปลว่า
  [พันยา, พันระยา] น. ภริยา, เมีย, หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย, คู่กับ สามี. (ส. ภารฺยา; ป. ภริยา).

  543
  views

 • ภระ

  แปลว่า
  ก. เลี้ยงดู, คํ้าจุน. (ป.).

  349
  views

 • ภราดร,ภราดา,ภราตร,ภราตร-,ภราตฤ,ภราตฤ-

  แปลว่า
  [พะราดอน, พะราดา, พะราตฺระ-, พะราตฺรึ-] น. พี่ชาย, น้องชาย. (ส. ภฺราตฺฤ; ป. ภาตา, ภาตุ).

  597
  views