พจนานุกรมไทย - หมวด ผ

(หน้า 1/18)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๒๘ เป็นพวกอักษรสูง.

  991
  views

 • ผกผัน

  แปลว่า
  ก. หกหัน, ผันกลับ.

  402
  views

 • ผกาย

  แปลว่า
  น. ดาว; แสงกระจาย, โดยมากใช้ว่า ประกาย. (ข. ผฺกาย).

  999+
  views

 • ผคม

  แปลว่า
  [ผะคม] ก. ไหว้, แผลงเป็น บังคม ก็ได้. (ข. บงฺคํ).

  999+
  views

 • ผงก

  แปลว่า
  [ผะหฺงก] ก. ยกหัวขึ้นน้อย ๆ, ก้มหัวลงแล้วเงยขึ้นโดยเร็วแสดงอาการยอมรับหรือเห็นด้วย.

  884
  views

 • ผงขาว

  แปลว่า
  น. ยาเสพติดร้ายแรงชนิดหนึ่ง มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารประเภทแอลคาลอยด์ คือ มอร์ฟีน เฮโรอีน และแอลคาลอยด์อิ่น ๆ ที่ได้จากฝิ่น ลักษณะเป็นของแข็ง เมื่อทําให้ร้อนจะแปรสภาพเป็นไอ.

  929
  views

 • ผงชูรส

  แปลว่า
  น. เกลือกรดชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต หรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต มีสูตร HOOC·(CH2)2·CH(NH2)·COONa ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ใช้ในการปรุงแต่งรสอาหาร.

  999+
  views

 • ผงซักฟอก

  แปลว่า
  น. สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง มีหลายชนิด มีองค์ประกอบที่สําคัญแตกต่างกัน เช่น ประกอบด้วยโซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium lauryl sulphate) หรือโซเดียมอัลคิลอะริลซัลโฟเนต (sodium alkyl aryl sulphonate) เป็นต้น ใช้ประโยชน์ในการซักฟอกได้ดีกว่าสบู่ ทั้งใช้ซักฟอกในนํ้าอ่อน นํ้ากระด้าง หรือนํ้าเค็มได้ดี.

  999+
  views

 • ผงม

  แปลว่า
  [ผะหฺงม] ก. ประคบประหงม.

  560
  views

 • ผงร

  แปลว่า
  [ผะหฺงอน] ก. หงาย, ชูขึ้น, ทรงไว้, เช่น ข้าแต่พระผู้ผงรแผ่นแผ้ว. (ม. คําหลวง จุลพน); ชะเง้อขึ้น เช่น เสือผกผงร. (เสือโค). (ข. ผฺงาร).

  518
  views

 • ผงอน

  แปลว่า
  [ผะหฺงอน] น. แผ่นดิน, (โบ) เขียนว่า ผงร ก็มี. ก. เอี้ยว, เลี้ยว.

  492
  views

 • ผงาด

  แปลว่า
  [ผะหฺงาด] ว. สง่า, เด่น, ผาดโผน.

  999+
  views

 • ผงเข้าตาตัวเอง

  แปลว่า
  (สํา) น. เมื่อปัญหาหรือความเดือดร้อนเกิดแก่ผู้อื่น ช่วยแก้ไขให้เขาได้ แต่เมื่อเกิดแก่ตน กลับแก้ไขไม่ได้.

  999+
  views

 • ผง่าน

  แปลว่า
  [ผะหฺง่าน] ว. ผงาด เช่น ทั้งอกไหล่ก็ผายผึ่งผง่านโง. (ม. คําหลวง ชูชก).

  453
  views

 • ผจง

  แปลว่า
  [ผะจง] น. ความตั้งใจ. ก. ตั้งใจทําให้ดี, บรรจง, เช่น ผจงแต่ง ผจงจัด. (ข. ผฺจง่).

  876
  views

 • ผจญ,ผจัญ

  แปลว่า
  [ผะจน, ผะจัน] ก. พยายามต่อสู้, พยายามเอาชนะ, เช่น มารผจญ, ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชนะ เช่น ผจญความทุกข์ยาก ผจญอุปสรรค, ประจญ หรือ ประจัญ ก็ว่า. (ข. ผฺจาญ่ ว่า ทําให้แพ้).

  580
  views

 • ผจญภัย

  แปลว่า
  ก. ออกไปเสี่ยงสู้ภัยอันตราย.

  560
  views

 • ผจาน

  แปลว่า
  ก. เปิดเผยความชั่ว, ประจาน. (ข. ผฺจาล ว่า ทําให้เข็ดหลาบ).

  431
  views

 • ผณินทรสมพัตสร

  แปลว่า
  [ผะนินทฺระสมพัดสอน] น. ปีงูใหญ่, ปีมะโรง. (ป. ผณิ + ส. อินฺทฺร + ส. สํวตฺสร).

  162
  views

 • ผดุง

  แปลว่า
  [ผะดุง] ก. ประดุง, คํ้า, คํ้าจุน, ระวัง, อุดหนุน.

  431
  views