พจนานุกรมไทย - หมวด บ

(หน้า 1/33)

 • บ,บ ๒,บ่

  แปลว่า
  [บอ, บ่อ] ว. ไม่, มักใช้ในหนังสือเก่าหรือกวีนิพนธ์ หรือบางท้องถิ่น, ในที่ใช้ บ เมื่อใช้ว่า บ่ ก็มีความเช่นเดียวกัน.

  673
  views

 • บก

  แปลว่า
  น. ส่วนของผิวพื้นโลกที่ไม่ใช่ทะเลหรือแม่นํ้าลําคลองเป็นต้น, ภาคพื้นดิน เช่น ทหารบก ทางบก, ที่ที่แห้ง, ที่ที่พ้นจากนํ้า, เช่น ขึ้นบก บนบก. ว. แห้ง, พร่อง, ลดลง, เช่น นมบกอกพร่อง; ย่อยยับหมดกําลัง เช่น โจมปรปักษบกบาง. (ตะเลงพ่าย).

  699
  views

 • บง,บง ๑

  แปลว่า
  น. ชื่อไผ่ชนิด Bambusa tulda Roxb. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องสั้น เนื้อลําหนา ใช้จักตอก.

  387
  views

 • บง,บง ๔

  แปลว่า
  (โบ) ก. บ่ง, ชี้, ระบุ, เช่น แถลงปางแสดงดิพรเกื้อ บุญบง บาปนา. (ยวนพ่าย).

  689
  views

 • บงก,บงก-,บงก์

  แปลว่า
  (แบบ) น. เปือกตม, โคลน, โดยมากใช้ประกอบหน้าคําอื่น เช่น บงกช ว่า ของที่เกิดในเปือกตม คือ บัว. (ป., ส. ปงฺก).

  582
  views

 • บงกช

  แปลว่า
  [บงกด] น. บัว. (ป., ส. ปงฺกช).

  999+
  views

 • บงกชกร

  แปลว่า
  [-กดชะกอน] (กลอน) น. มือมีรูปอย่างดอกบัวตูม, กระพุ่มมือ, มือ เช่น กระพุ่มบงกชกร. (เพชรมงกุฎ).

  999+
  views

 • บงสุ,บงสุ-,บงสุ์

  แปลว่า
  (แบบ) น. ฝุ่น, ละออง, ธุลี. (ป. ปํสุ; ส. ปําสุ).

  501
  views

 • บงสุกูลิก

  แปลว่า
  น. ผู้ใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร, เป็นชื่อธุดงค์ประการหนึ่งของภิกษุผู้ใช้ผ้าเฉพาะที่เก็บได้จากกองฝุ่นกองหยากเยื่อมาทําเป็นเครื่องนุ่งห่ม คือ ไม่ใช้ผ้าที่ชาวบ้านถวาย. (ป. ปํสุกูลิก).

  521
  views

 • บด,บด ๑

  แปลว่า
  ก. ทําให้เปลือกแตก เช่น บดข้าวเปลือก, ทําให้แหลก เช่น บดข้าวสุก, ทําให้เป็นผง เช่น บดยานัตถุ์, ทําให้เรียบและแน่น เช่น บดถนน.

  471
  views

 • บด,บด ๒

  แปลว่า
  น. ชื่อเรือต่อชนิดหนึ่งรูปเพรียว หัวท้ายเรียว, ถ้าใช้กรรเชียงมักท้ายตัดอย่างเรือบดทหารเรือ.

  169
  views

 • บดขยี้

  แปลว่า
  ก. ทําลายให้ย่อยยับแหลกลาญ.

  290
  views

 • บดบัง

  แปลว่า
  ก. บังแสง, บังรัศมี.

  445
  views

 • บดินทร์

  แปลว่า
  [บอดิน] น. พระเจ้าแผ่นดิน. (ส. ปติ + อินฺทฺร).

  458
  views

 • บดี

  แปลว่า
  [บอดี] (แบบ) น. นาย, เจ้าของ, เจ้า, ผู้ครอง, ผู้บังคับบัญชา; ผัว. (ป., ส. ปติ), ในสันสกฤตมีเกณฑ์ว่าศัพท์นี้เมื่ออยู่เฉพาะหมายความว่า นาย หรือ ผัว, ถ้ามีศัพท์อื่นมาเข้าสมาสเป็นคําท้ายด้วยหมายความแต่ผัว เช่น บดีพรต, ในบทกลอนใช้ว่า บดิ ก็มี เพื่อเข้าบังคับลหุ.

  900
  views

 • บดีพรต,บดีวรดา

  แปลว่า
  น. การประพฤติซื่อสัตย์ต่อผัว คือ หญิงมอบตัวแก่ผัวเท่านั้น, ถ้าเป็นชายก็ว่า สทารสันโดษ คือ ยินดีแต่เมียตนเท่านั้น. (ส. ปติวฺรต, ปติวฺรตา).

  984
  views

 • บถ

  แปลว่า
  (แบบ) น. ทาง เช่น กรรมบถ. (ป. ปถ).

  326
  views

 • บท,บท ๒,บท-,บท- ๒

  แปลว่า
  (แบบ) เท้า, รอยเท้า, เช่น จตุบท, ในบทกลอนใช้ประสมกับคําอื่น ๆ หมายความว่า เท้า คือ บทบงกช บทบงสุ์ บทมาลย์ บทรัช บทศรี บทเรศ, (ดูคําแปลที่คํานั้น ๆ). (ป. ปท).

  913
  views

 • บทกลอน

  แปลว่า
  น. คําประพันธ์ที่เป็นบทร้อยกรอง.

  540
  views

 • บทกวีนิพนธ์

  แปลว่า
  น. บทร้อยกรองที่กวีแต่ง.

  895
  views