พจนานุกรมไทย - หมวด ถ

(หน้า 1/13)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๒๒ นับเป็นพวกอักษรสูง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น รถ ปรารถนา.

  999+
  views

 • ถกเขมร

  แปลว่า
  ก. นุ่งผ้าโจงกระเบนดึงชายให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่า, ขัดเขมร ก็ว่า.

  999+
  views

 • ถด

  แปลว่า
  ก. กระถด, เลื่อนไปเล็กน้อย.

  503
  views

 • ถดถอย,ทดถอย

  แปลว่า
  ก. ย่อท้อ, ลดน้อยลง เช่น เรี่ยวแรงถดถอย; กระเถิบถอย, ถอยถด หรือ ถอยทด ก็ใช้.

  516
  views

 • ถนน

  แปลว่า
  [ถะหฺนน] น. หนทางที่ทําขึ้น, ลักษณนามว่า สาย, สนน ก็ว่า, โบราณเขียนเป็น ถนล. (จารึกวัดป่ามะม่วง); (กฎ) ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือ ถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้. (ข. ถฺนล่).

  791
  views

 • ถนนลาดยาง

  แปลว่า
  น. ถนนที่ปูผิวจราจรด้วยยางมะตอยผสมกับหินหรือทรายเป็นต้น.

  515
  views

 • ถนอมอาหาร

  แปลว่า
  ก. เก็บผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ไว้ให้อยู่ได้นาน ๆ ด้วยกรรมวิธีบางอย่างเพื่อกันเสียหรือเสื่อมคุณภาพ.

  567
  views

 • ถนัดขวา

  แปลว่า
  ว. ที่ทําได้คล่องแคล่วด้วยมือขวา.

  170
  views

 • ถนัดปาก

  แปลว่า
  ว. สะดวกปาก, โดยไม่กระดากปาก, (ใช้แก่กริยาพูด).

  323
  views

 • ถนำทึก

  แปลว่า
  น. นํ้ายา. (ข. ถฺนํา ว่า ยา).

  340
  views

 • ถนิม

  แปลว่า
  [ถะหฺนิม] น. เครื่องประดับ เช่น ถนิมพิมพาภรณ์, ในโลกนี้ถนิมเจ้า เอกแท้นางเดียว. (นิทราชาคริต), ธารถนิมทองถ่องเถือก. (ม. คําหลวง ทานกัณฑ์), ใช้ว่า สนิม ก็มี เช่น สร้อยสนิมพิมพาภรณ์.

  593
  views

 • ถนิมกาม

  แปลว่า
  ว. น่ารัก เช่น นางนงถ่าวถนิมกาม. (ม. คําหลวง ทศพร).

  434
  views

 • ถนิมพิมพาภรณ์

  แปลว่า
  น. เครื่องประดับร่างกาย.

  681
  views

 • ถนิมสร้อย

  แปลว่า
  [ถะหฺนิมส้อย] ว. หนักไม่เอาเบาไม่สู้, ทำเป็นเหยาะแหยะ, ทำเป็นอ่อนแอ, (ใช้เป็นคำตำหนิ) เช่น โดนว่านิดหน่อยก็ร้องไห้ ทำเป็นแม่ถนิมสร้อยไปได้, สนิมสร้อย ก็ว่า.

  581
  views

 • ถบดี

  แปลว่า
  [ถะบอดี] (แบบ) น. ช่างไม้. (ป. ถปติ; ส. สฺถปติ).

  346
  views

 • ถมตะทอง

  แปลว่า
  น. เครื่องถมที่ทําโดยวิธีเปียกทองทาทับลงบนเส้นเงิน.

  404
  views

 • ถมถืด,ถมเถ,ถมไป

  แปลว่า
  ว. มากมายก่ายกอง.

  632
  views

 • ถมยา

  แปลว่า
  ก. ใช้สารเคมีใส่ลงในพื้นที่เป็นร่องระหว่างลวดลายในเครื่องเงิน แล้วใช้ความร้อนอบให้น้ำยาติดและให้พื้นเป็นสีดำ, ถม ถมดำ หรือ ลงถม ก็ว่า, เรียกเต็มว่า ถมยาดำ.

  800
  views

 • ถมึงทึง

  แปลว่า
  [ถะหฺมึง-] ว. ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้งไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว, ขมึงทึง ก็ว่า.

  820
  views

 • ถมเงิน

  แปลว่า
  น. เครื่องถมที่ทําด้วยเงิน.

  330
  views